Łódzki Ośrodek Szkoleniowy > Testy specjalistyczne i inne

TESTY SPECJALISTYCZNE I AKCEPTACYJNE

Zgodnie z nałożonymi przez Ministra Zdrowia rozporządzeniem z dnia 12 listopada 2015 roku w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznych (Dziennik Ustaw 2015 poz. 2040) obowiązkami przeprowadzania testów aparatów rtg (testy akceptacyjne wykonywane po instalacji aparatu oraz testy specjalistyczne wykonywane raz do roku) składamy Państwu propozycję współpracy.

 

 

§ 9. 1. Urządzenia radiologiczne podlegają testom

z zakresu kontroli fizycznych parametrów.

16. Testy specjalistyczne są wykonywane przez:

1) podmioty posiadające akredytację w rozumieniu

ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny
zgodności;

17. Zakres akredytacji podmiotów, o których mowa
w ust. 12 i 16, musi obejmować wszystkie testy
związane z pomiarem fizycznych parametrów urządzeń,
odpowiednio do zakresu testów ustalonych
w załączniku nr 6 do rozporządzenia.

Zakres Akredytacji