Rodo

INFORMACJE DOT. RODO

Od 25 maja 2018 roku  ma zastosowanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

Wypełniając wynikający z Rozporządzenia obowiązek przekazujemy poniższe informacje:

1.      Administratorem Państwa danych osobowych jest Łódzki Ośrodek Szkoleniowo-Konsultacyjny ŁOŚ Sp. z o.o.
z siedzibą ul. Lecznicza 6, 93-173 Łódź

2.      Powierzone dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:

·         świadczenia usług w ramach zawieranych umów i zleceń;

·         prowadzenie działań marketingowych podejmowanych przez spółkę;

·         dochodzenie roszczeń;

·         archiwizacja;

·         prowadzenie działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa;

·         wypełnianie obowiązku prawnego ciążącego na spółce.

3.      Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych będzie:

·         udzielona zgoda;

·         konieczność wykonania umowy lub podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy;

·         konieczność wykonania działań w ramach  zleconych usług;

·         konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;

·         konieczność wynikająca z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, takich jak udzielanie odpowiedzi na Państwa pisma i wnioski.

4.      Państwa dane mogą być przekazywane następującym podmiotom:

·         Innym podmiotom przetwarzającym dane w związku ze zleconymi usługami wykonywanymi na rzecz klientów spółki, na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia.

·         firmom kurierskim i pocztowym, które będą dostarczać do Państwa przesyłki;

·         kancelariom prawnym, którym spółka zleciła np. prowadzenie postępowania;

·         podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

5.      Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu, w jakim dane są przetwarzane. Okres przechowywania jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:

·         przepisy prawa, które mogą obligować Administratora do przetwarzania danych przez określony czas (np. ustawa o rachunkowości);

·         okres przez jaki są świadczone usługi;

·         okres, który jest niezbędny do obrony interesów Administratora;

·         okres na jaki została udzielona zgoda.

6.      Ponadto informujemy, że mają Państwo prawo do:

·         żądania dostępu do dotyczących Państwa danych osobowych w celu sprostowania danych,

·         żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,

·         usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania,

·         wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych,

·         przeniesienia Państwa danych osobowych.


Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy kierować na adres
biuro@los.net.pl z dopiskiem „Dane osobowe”.